ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Приложна дейност

Приложна дейност

• Представяне на дейността на ИРА, Пловдив на национални и международни научни форуми и изложения.
• Популяризиране на нучно-приложните постижения. Съдейства за внедряване на технологии за размножаване и отглеждане на традиционни и нови за сладководната аквакултура хидробионти.
• Предлагане на комплексна научно – методична помощ, включваща:
-мониторингови изследвания на различен тип водоеми
-извършване на специализирани анализи на вода по основни физико-химични и биологични параметри
-изготвяне на технологични планове.
• Изготвяне на експертни оценки и становища.
• Извършване на консултантска и информационна дейност.
• Предоставяне на качествени личинки, малки рибки и зарибителен материал от основните топловодни видове риби.

ИРА, Пловдив поддържа генофонд от основни топловодни видове риби със стопанско значение, като: шаран (люспеста и огледална форма), бял и пъстър толстолоб, бял амур, европейски сом, щука, бяла риба.
Технологии:
1.Технология за размножаване и отглеждане на щука до еднолетна възраст.
2.Технология за размножаване и отглеждане на езерни раци.
3.Технология за размножаване и отглеждане на европейски сом.
4.Технология за интегрирано отглеждане на риба и патици.
5.Технологични норми за аклиматизацията на новия за аквакултурата на страната вид риба – веслонос (Polyodon spathula).
6.Технологични норми за въвеждането на биологично производство в топловодното рибовъдство при условията на България.
7.Технологичен модел на оригинална информационна система „Басейнова екосистема” за мониторинг на параметрите на водната екосистема в шаранови басейни, даваща възможност за поддържане на големи масиви от леснодостъпни данни и на бързи операции за въвеждане, сортиране, показване, търсене и отпечатване на данните.
8.Технологични норми за въвеждане на алтернативни растителни протеинови източници в дажбите за подрастващ шаран.
9.Технология за оптимизиране на производството на зарибителен материал от щука.
10.Усъвършенствана технология за отглеждане на зарибителен материал от шаран.

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

предлага укрепнали личинки от европейски сом, бял амур, толстолб и шаран с гарантирано качество и произход. За заявки и повече информация на тел: 

032 / 95 60 33; 032 / 95 60 31; 0896 77 98 92; 0895 49 52 21.