ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ДИСЕРТАЦИИ

За образователна и научна степен “доктор”:

1. Василева, П. 2007. Изследване на някои репродуктивни и морфологични характеристики на езерния рак Astacus leptodactylus, Eschscholz, 1823 като обект на аквакултурата
2. Николова, Л. 2003. Проучване на някои технологични елементи на еколого- и биосъобразна технология за интегрирано отглеждане на риба и патици в рибовъдни басейни.
3. Атанасова, Р. 2003. Проучвания върху естествената резистентност на шаран (Cyprinus carpio L).
4. Хубенова, Т. 2001. Изследване върху биологията на лина (Tinca tinca L.), отглеждан в шаранови басейни.
5. Грозев, Д. 1999. Количествено и качествено развитие на зоопланктона в рибовъдни басейни в зависимост от основни фактори на средата.
6. Хаджиниколова, Л. 1989. Проучване на възможностите и разработване на технология за приложение на липиди и липидни субпродукти в сладководното рибовъдство.
7. Ковачева, Н. 1989. Морфо-физиологична характеристика на кондицията на шарановия зарибителен материал.
8. Паскалева,Е.1985. Фитопланктонът в шаранови басейни при интензивно поликултурно рибовъдство.
9. Цеков, А.1985. Изследвания върху основните рибностопански и екстериорни показатели и електрофоретичен анализ миогенния полиморфизъм при формиране на изходен генофонд шаран (C. carpio L.) в България.
10.Грозев,Гр.1980.Изследвания върху интродукцията и развъждането на някои далекоизточни растителноядни риби от семейство Cyprinidae в България.
11.Зайков, А. 1979. Видов състав и разпространение на сем. Braconidae в Родопите с някои екологични и таксономични бележки.
12.Петров, П.1978. Икономическа ефективност на държавното рибовъдство в България.
13.Томасян, Х. М. 1975. Влияние на някои технологични фактори върху изменението на мазнините при съхранението на рибата.

За научна степен “доктор на науките”:
1. Хаджиниколова, Л. 2008. Изследване на продуктивните и биохимичните признаци на сладководни риби, обект на аквакултурата

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

предлага укрепнали личинки от европейски сом, бял амур, толстолб и шаран с гарантирано качество и произход. За заявки и повече информация на тел: 

032 / 95 60 33; 032 / 95 60 31; 0896 77 98 92; 0895 49 52 21.