ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Обяви – други

Организира, контролира и поддържа ефективно счетоводната система на института съгласно действащото законодателство. Изготвя периодични касови отчети, финансово-счетоводно отчитане и обработване на счетоводна информация на начислена и касова основа. Съставя оборотни ведомости, извлечения и справки съгласно счетоводните регистри. Носи отговорност за спазване на финансовата дисциплина и недопускане на условия за злоупотреби.

Необходимо образование: висше

Необходим професионален опит: не по-малко от 3 години по специалността, опит в бюджетната сфера е предимство

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление от кандидата за заемане на посочената длъжност (свободен текст);
2. Автобиография (CV европейски формат);
3. Диплома за завършено образование;
4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
5. Трудова книжка или друг документ, доказващ професионален опит.

За допълнителна информация: проф. д-р Таня Хубенова, тел. 0899 78 36 11

Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив, ул. „Васил Левски“ 248, на основание Заповед № 41 от 13.07.2018 г. на Вр. ИД Директор на ИРА, Пловдив и получено разрешение от ССА с писмо изх.№ АСД-10-84 от 02.07.2018 год., във връзка с чл. 16, ал.1 и чл.19, ал. 2 и от Закона за държавната собственост, обявява, че на 24.08.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Института ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот с характер на публична държавна собственост, представляващ сгради – част от Риболюпилен комплекс, находящ се в землището на с. Три водици, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, както следва:

  1. Закрита разпределителна уредба с трафопост, със застроена площ 88 кв.м., от която наемна площ 35 кв.м., находящ се в с.Триводици, община Стамболийски, област Пловдив.
  2. Помпено-компресорна пречиствателна станция със застроена площ 400 кв.м., от която наемна площ 263 кв.м., находящ се в с.Триводици, община Стамболийски, област Пловдив.
  3. Нафтово стопанство и парокотелно със застроена площ 340 кв.м., от която наемна площ 20 кв.м., находящ се в с.Триводици, община Стамболийски, област Пловдив.
  4. Оранжерия със застроена площ 864 кв.м., от която наемна площ 400 кв.м., находящ се в с.Триводици, община Стамболийски, област Пловдив.
  5. Бетонова площадка със застроена площ 300 кв.м., от която наемна площ 200 кв.м., находящ се в с.Триводици, община Стамболийски, област Пловдив.

Предназначението на помещенията е за складова и производствена дейност и не подлежи на промяна.

Срокът на договора за наем е 10 години.

Търгът, ще се проведе при следните условия:

Търгът ще се проведе на 24.08.2018 г. от 11:00 часа в сградата на ИРА, Пловдив, ул. „Васил Левски” №248

Началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 2 602.00 (две хиляди шестстотин и два лева, 00 стотинки), с включен ДДС.

Цената на тръжната документация е 20.00 (двадесет) лв с ДДС и се закупува от касата в ИРА, Пловдив, етаж ІІ, от 9:00 до 16:00 часа всеки работен ден от 24.07.2018 г. до 22.08.2018 г. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Оглед на имота може да се извършва в работен ден от 24.07.2018 г. до 20.08.2018 г. от 9:00 до 16:00 часа след предварителна заявка и в присъствието на представител на ИРА.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ИРА, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 248, в срок до 16.00 часа на 22.08.2018 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа. Заявления по пощата се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка и се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.08.2018 г.

Лице за контакт Максим Стоев – тел.: 0896 779 892

Деловодство: 032/956 033

Заповед – препис

Тръжна документация

Договор за наем 

Протокол комисия

Заповед наемател

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

предлага укрепнали личинки от европейски сом, бял амур, толстолб и шаран с гарантирано качество и произход. За заявки и повече информация на тел: 

032 / 95 60 33; 032 / 95 60 31; 0896 77 98 92; 0895 49 52 21.