ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Лаборатория по биохимия

Проучва се химичния състав на месото на стопански видове риби, като се отчитат сезонната, годишната и възрастовата динамика на химичния състав на месото и видовата специфичност на химичния състав.
Лабораторията по биохимия има отношение към качеството на суровините от животински произход, т.е. към рибеното месо. Изследванията, които се провеждат в нея дават основание за извършването на експертен анализ, въз основа на който може да се съди за качеството на месото на рибата в зависимост от технологичната схема на отглеждането й или от факторите на околна среда.
Провеждат се комплексни физиологични, бихимични и имунологични изследвания на рибите.

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

предлага укрепнали личинки от европейски сом, бял амур, толстолб и шаран с гарантирано качество и произход. За заявки и повече информация на тел: 

032 / 95 60 33; 032 / 95 60 31; 0896 77 98 92; 0895 49 52 21.