ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Обществени поръчки

ЗАПОВЕД 91/09.11.2015  НА ДИРЕКТОРА НА ИРА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА 8а ОТ ЗОП

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9047642/13.11.2015 г.

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Обществена поръчка (ОП) по чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет Физическа въоръжена охрана на експерименталните бази на Института по рибарство и аквакултури – Пловдив и прилежащите към тях територии, сгради, съоръжения, имущество и продукция, а именно: ЕБ Триводици І, ЕБ Триводици ІІ и ЕБ Пловдив.

Настоящата спецификация съдържа информация относно изискванията на Възложителя по отношение на услугата по предмета на обществената поръчка, както и по отношение на участниците, които ще подават оферти:

 

I.Относно услугата по предмета на ОП:

1.Кандидатът, определен за изпълнител по реда на Глава 8а от ЗОП следва да осигурява следния охранителен режим:
1.1. За Екпериментална база Триводици 1, находяща се в с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив, с територия 207.994 дка, от които 123.5 дка водна площ, сгради, складове и прилежащи помещения, рибовъдни басейни, машини, съоръжения и продукция с охранителен режим всеки ден от понеделник до петък включително от 16.30 часа до 08.00 часа, а събота и неделя – денонощно (24 часа).
Брой постове: 1 (един)
Брой охранители: 3 (трима)
1.2. За Експериментална база Триводици 2, находяща се в с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив, с територия 425.260 дка, от които 297.0 дка водна площ, сгради, складове и прилежащи помещения, рибовъдни басейни, машини, съоръжения и продукция с охранителен режим всеки ден от понеделник до петък включително от 16.30 часа до 08.00 часа, а събота и неделя – денонощно (24 часа).
Брой постове: 1 (един)
Брой охранители: 3 (трима)
1.3. За Експериментална база Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 248, с територия 255.470 дка, от които 163.2 дка водна площ, сгради, складове и прилежащи помещения, рибовъдни басейни, машини, съоръжения и продукция с охранителен режим всеки ден от понеделник до петък включително от 16.30 часа до 08.00 часа, а събота и неделя – денонощно (24 часа).
Брой постове: 1 (един)
Брой охранители: 3 (трима).

2.Услугата ще бъде възложена за срок от дванадесет месеца, считано от датата на влизане в сила на подписания договор.
3.Кандидатът следва да разработи и представи с офертата си план за физическата въоръжена охрана със следното съдържание:
3.1. Организация на охраната.
3.2. Особености на охраняваните обекти, разположение и характеристика и основни подходи за реализиране на охраната.
3.3. Данни за оръжието, използвано за охрана на обектите.
3.4. Данни за ползваните комуникации.
3.5. Данни за други предложени средства (осветление, обучени кучета, СОТ, видеонабюдение, чек-бутони, уреди за нощно наблюдение и др.).
3.6. Униформено облекло на охранителите. Носенето на изпрано и изчистено униформено облекло е задължително.
3.7. Обектова документация.
3.8. Възможност за архивиране на информацията.
3.9. Гаранции при нанесени имуществени щети.
3.10. Действие на охраната при нормална обстановка и екстремни ситуации.

Кандидатите за участие в обществената поръчка могат да извършват оглед на обектите след предварително съгласуване с Ръководител експериментална дейност.
Телефон  за контакт: 0896 779 892.

 

II. Относно изискванията към кандидатите:

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка по условията и реда на глава 8а от ЗОП могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които отговарят на настоящите изисквания:
1.1. Кандидатът да притежава лиценз за извършване на охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна дейност.
1.2. Кандидатът да има опит в охранителната дейност не по-малко от 5 (пет) години, от които опит в охраната на селскостопански обекти – не по-малко от 3 (три) години.
1.3. Охранителната дейност да е основен предмет на дейност на Кандидата.
1.4. Кандидатът да притежава валиден сертификат за Система за управление на качеството ISO 9001:2008г. или еквивалент.
1.5. Кандидатът да притежава валиден сертификат за Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент.
1.6. Кандидатът да притежава действаща застраховка за професионална отговорност.
1.7. Кандидатът да притежава удостоверение на фирмата за работа с класифицирана информация.
1.8. Кандидатът да предложи реален срок за започване на услугата след възлагане на охраната.
1.9. Кандидатът да представи списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка – за последните три години.
1.10. Кандидатът да има система за осъществяване на комуникация между постовете на един обект и между отделните обекти в охраняемата територия.
1.11. Кандидатът да представи документ, удостоверяващ, че има изградена система на контрол на реакция и време на реакция.
1.12. Кандидатът да представи документ, удостоверяващ, че разполага с GPS контрол за местонахождението и движението на охранителите.
1.13. Кандидатът да представи техническите характеристики, вида и начина на работа на системата си за комуникация.
1.14. Кандидатът да има необходимия брой охранители, притежаващи разрешителни за носене на оръжие и средства за принуда и самозащита.

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 

 ОФЕРТАСвали
 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.3, т.8 и чл.4Свали
 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.9 от ЗОПСвали
 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОПСвали
 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОПСвали
 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОПСвали
 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТАСвали
 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛСвали
ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕДСвали

 

 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ НА ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА

 

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 103/27.11.2015

 

ДОГОВОР ЗА ОХРАНА ПОДПИСАН НА 18.12.2015 Г

Конкурс охрана-публична покана 9034145/29.09.2014 г

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Обществена поръчка (ОП) по чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет физическа въоръжена охрана на експерименталните бази на Института по рибарство и аквакултури Пловдив и прилежащите към тях територии, сгради, съоръжения, имущество и продукция.

Настоящата спецификация съдържа информация относно изискванията на Възложителя по отношение на услугата по предмета на обществената поръчка, както и по отношение на участниците, които ще подават оферти:

Относно услугата по предмета на ОП:

1.Кандидатът, определен за изпълнител по реда на Глава 8 а от ЗОП следва да осигурява следния охранителен режим:

1.1. За Екпериментална база Триводици 1, находяща се в с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив, с територия 207,994 дка, от които 123,5 дка водна площ, сгради, складове и прилежащи помещения, рибовъдни басейни, машини, съоръжения и продукция с охранителен режим всеки ден от понеделник до петък включително от 16,30 часа до 08,00 часа, а събота и неделя-денонощно (24 часа).
Брой постове: 1 (един)
Брой охранители: 3 (трима)

1.2. За Експериментална база Триводици 2, находяща се в с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив, с територия 425,260 дка, от които 297 дка водна площ, сградr, складове и прилежащи помещения, рибовъдни басейни, машини, съоръжения и продукция с охранителен режим всеки ден от понеделник до петък включително от 16,30 часа до 08,00 часа, а събота и неделя-денонощно (24 часа).
Брой постове: 1 (един)
Брой охранители: 3 (трима)

1.3. За Експериментална база Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 248, с територия 255,470 дка, от които 163,2 дка водна площ, сгради, складове и прилежащи помещения, рибовъдни басейни, машини, съоръжения и продукция с денонощен охранителен режим всеки ден от понеделник до неделя включително (24часа).
Брой постове: 1 (един)
Брой охранители: 4 (четирима)

2.Услугата ще бъде възложена за срок от дванадесет месеца, считано от датата на влизане в сила на подписания договор.

3.Кандидатът следва да разработи и представи с офертата си план за  физическата въоръжена охрана със следното съдържание:

3.1.Организация на охраната;
3.2.Особености на охраняваните обекти, разположение и характеристика и основни подходи за реализиране на охраната.
3.3.Данни за оръжието, използвано за охрана на обектите;
3.4.Данни за ползваните комуникации;
3.5.Данни за други предложени средства /осветление, обучени кучета, СОТ, видеонабюдение, чек-бутони, уреди за нощно наблюдение и др./
3.6.Униформено облекло на охранителите. Носенето на изпрано и изчистено униформено облекло е задължително;
3.7.Обектова документация;
3.8.Възможност за архивиране на информацията;
3.9.Гаранции при нанесени имуществени щети;
3.10.Действие на охраната при нормална обстановка и екстремни ситуации

Кандидатите за участие в обществената поръчка могат да извършват оглед на обектите след предварително съгласуване с Ръководител експериментална дейност.
Телефон  за контакт: 0896 779 892

Относно изискванията към кандидатите:

4. В процедурата за възлагане на обществената поръчка по условията и реда на глава 8 “а” от ЗОП могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които отговарят на настоящите изисквания:

4.1 Кандидатът да притежава лиценз за извършване на охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна дейност.
4.2 Кандидатът да има опит в охранителната дейност не по-малко от 5 /пет/години, от които опит в охраната на селскостопански обекти – не по-малко от 3 /три/ години.
4.3 Охранителната дейност да е основен предмет на дейност на Кандидата.
4.4 Кандидатът да притежава валиден сертификат за Система за управление на качеството ISO 9001:2008г. или еквивалент.
4.5 Кандидатът да притежава валиден сертификат за Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент.
4.6 Кандидатът да притежава действаща застраховка за професионална отговорност .
4.7 Кандидатът да притежава удостоверение на фирмата за работа с класифицирана информация .
4.8 Кандидатът да предложи реален срок за започване на услугата след възлагане на охраната.
4.9 Кандидатът да представи списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка – за последните три години.
4.10 Кандидатът да има система за осъществяване на комуникация между постовете на един обект и между отделните обекти в охраняемата територия.
4.11 Кандидатът да представи документ, удостоверяващ, че има изградена система на контрол на реакция и време на реакция.
4.12 Кандидатът да представи документ, удостоверяващ, че разполага с GPS контрол за местонахождението и движението на охранителите.
4.13 Кандидатът да представи техническите характеристики, вида и начина на работа на системата си за комуникация.
4.14 Кандидатът да има необходимия брой охранители, притежаващи разрешителни за носене на оръжие и средства за принуда и самозащита.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ОФЕРТА (образец)Свали
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОПСвали
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9 от ЗОПСвали
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 55, ал. 7 от ЗОПСвали
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОПСвали
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
Свали
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОПСвали
ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕСвали

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ от дейността на комисията, назначена със Заповед № 67/13.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за осигуряване на физическа въоръжена охрана на експерименталните бази на ИРА – Пловдив: ЕБ – Триводици I, ЕБ – Триводици II и ЕБ – Пловдив на основание чл. 14, ал 4, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ЗОП

ДОГОВОР ЗА ОХРАНА подписан на 12.11.2014 г

Информация по чл. 22 б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

 

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

предлага укрепнали личинки от европейски сом, бял амур, толстолб и шаран с гарантирано качество и произход. За заявки и повече информация на тел: 

032 / 95 60 33; 032 / 95 60 31; 0896 77 98 92; 0895 49 52 21.