ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Процедури – Академично израстване и кариерно развитие

Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив към Селскостопанска академия, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент:
- в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.

Начална дата: 10.09.2021 г.
Крайна дата: 10.11.2021 г.
Дата на публикуване във ДВ: 10.09.2021 г.

Конкурс за Директор на ИРА Пловдив

Програма за развитие и управление на ИРА Пловдив - 2021-2024

Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив към Селскостопанска академия, София, обявява два конкурса за заемане на академична длъжност главен асистент:
- в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство (Рибно стопанство);
- в област на висше образовани е 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология).

Начална дата: 03.01.2020 г.
Крайна дата: 03.03.2020 г.

Дата на публикуване във ДВ: 03.01.2020 г.

Програмата за развитие

Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив към ССА, София обявява конкурс
за академична длъжност „Доцент“ (1 брой) в област на висше образование:
4.0. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.03. Ботаника (Хидробиология-алгология),
със срок 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник. Справки и документи –
в секретариата на Института – 4003 гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 248, тел.: 032/ 95 60 33.
 
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 35 от 24.04.2018 г.

Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив, към ССА, София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 6.0. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в секретариата на института, 4003 Пловдив, ул. Васил Левски 248, тел. 032/956 033.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 3 от 13.01.2015 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР”
Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Професионално направление: 6.3 Животновъдство
Научна специалност: 04.02.12. Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов

Кандидат: Доц. д-р Таня Атанасова Хубенова

Научно жури:
Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков – Рецензия
Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов – Рецензия
Проф. д-р Георги Стефанов Петков – Рецензия
Проф. д-р Николай Милчев Бояджиев – Становище
Доц. д-р Райна Ангелова Атанасова – Становище
Доц. д-р Ваня Дамянова Чикова – Становище
Доц. д-р Людмила Николаевна Николова – Становище

Материали на кандидата:
Резюмета
Приноси

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

предлага укрепнали личинки от европейски сом, бял амур, толстолб и шаран с гарантирано качество и произход. За заявки и повече информация на тел: 

032 / 95 60 33; 032 / 95 60 31; 0896 77 98 92; 0895 49 52 21.