ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Лаборатория по репродукция

В лабораторията се извършва експериментална дейност свързана с изучаване на основни репродуктивни характеристики на хидробионтите, насочени към подобряване на рибопродуктивните им качества в процеса на тяхното отглеждане. Наличната апаратура позволява провеждането на комплексен анализ на репродуктивната система, оценка на степента на зрялост и плодовитостта на индивидите
Разработват се, изпитват и внедряват методи за контрол върху репродуктивния процес, инкубирането на хайвера и отглеждането на личинки от европейски сом, щука, лин, езерен рак. Разработва хистологичен метод за изследване на гаметогенезата и репродуктивния потенциал на някои нетрадиционни видове за аквакултурата-щука, европейски и канален сом, сивен и др., които са обект на отглеждане като допълнителни или основни видове в аквафермите.