ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Държавен научен институт – изследователски център в областта на сладководното рибовъдство, звено на Селскостопанската академия.

Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив към Селскостопанска академия, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент:
- в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.

Начална дата: 10.09.2021 г.
Крайна дата: 10.11.2021 г.
Дата на публикуване във ДВ: 10.09.2021 г.

Почина професор доктор Таня Хубенова, директор на института по рибарство и аквакултури

Централното управление на Селскостопанска академия с дълбоко прискърбие съобщава, че на 9 ноември 2020 г. почина проф. д-р Таня Атанасова Хубенова, директор на Институт по рибарство и аквакултури (ИРА) – Пловдив. Поднасяме искрени съболезнования към научната общност и към всички роднини, близки и приятели на нашия ерудиран колега, изследовател и успешен ръководител на едно от дълголетните и продуктивни научни звена в структурата на Академията.

Проф. д-р Таня Хубенова, завършва през 1987 г. Хумболт университет в Берлин, Германия като дипломиран инженер рибовъд. От 1988 г. е научен работник в Института по сладководно рибовъдство (сега Институт по рибарство и аквакултури) в Пловдив. Докторската си дисертация защитата през 2001 г., а от 2003 г. е ст.н.с. II ст. (сега доцент). От 2007 г. е зам.-директор, а по-късно и директор на ИРА – Пловдив. Основната й квалификация е свързана с оценка на репродуктивните, технологичните и популационни параметри на представители на сладководната ихтио- и астацифауна и устойчивото използване на сладководните водоеми и биологичните ресурси. Автор е на над 80 научни публикации. Ръководител и участник е в разработването на национални и международни проекти. От 2009 г. е хоноруван преподавател по дисциплина „Рибовъдство” на Аграрния факултет в Аграрния университет – Пловдив. Член е на работна група 8 „Рибарство” по външна рибарска политика към МЗХ

Проф. Хубенова е автор на Програмата за управление и развитие на Института по рибарство и аквакултури – Пловдив за периода 2018-2022 г.

Поклон пред светлата й памет!

Мисия

I. Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив е приемник на Института по сладководно рибовъдство, Пловдив (1978 г.) и на създадения през 1952 г. Научен рибностопански институт по сладките води, София. Мисията на института е свързана с провеждане на научноизследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на рибарството и аквакултурата в съответствие с националните и европейските приоритети на сектор „Рибарство”.

Стратегически направления

ІІ. Стратегически направления на научни изследвания

 •поддържане и развитие на генофонд от стопански видове хидробионти и развъдно-подобрителна дейност с тях 

•разработване и усъвършенстване на системи и методи за репродукция и отглеждане на традиционни и нови видове хидробионти; здравен статус и благоденствие 

•комплексни мониторингови изследвания на водоеми в страната с оглед на пригодността им за рибностопанско използване и опазване на околната среда. •разработване на система за оценка качество на месото на основни и перспективни хидробионти, обект на аквакултурата 

•разработване на интегрирани и биологични методи и системи за отглеждане на традиционни и нови видове хидробионти.

Научно обслужване и приложна дейност

ІІІ. Продукти и услуги, които се предлагат: технологии за размножаване и отглеждане на традиционни и нови за сладководната аквакултура хидробионти; консултантска и информационна дейност; изготвяне на експертни оценки и становища; мониторингови изследвания на различен тип водоеми; извършване на специализирани анализи на вода; изготвяне на технологични планове и програми; предлага качествени личинки, малки рибки и зарибителен материал от основните топловодни видове риба.

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

предлага укрепнали личинки от европейски сом, бял амур, толстолб и шаран с гарантирано качество и произход. За заявки и повече информация на тел: 

032 / 95 60 33; 032 / 95 60 31; 0896 77 98 92; 0895 49 52 21.