ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Държавен научен институт – изследователски център в областта на сладководното рибовъдство, звено на Селскостопанската академия.

Мисия

I. Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив е приемник на Института по сладководно рибовъдство, Пловдив (1978 г.) и на създадения през 1952 г. Научен рибностопански институт по сладките води, София. Мисията на института е свързана с провеждане на научноизследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на рибарството и аквакултурата в съответствие с националните и европейските приоритети на сектор „Рибарство”.

Стратегически направления

ІІ. Стратегически направления на научни изследвания

 •поддържане и развитие на генофонд от стопански видове хидробионти и развъдно-подобрителна дейност с тях 

•разработване и усъвършенстване на системи и методи за репродукция и отглеждане на традиционни и нови видове хидробионти; здравен статус и благоденствие 

•комплексни мониторингови изследвания на водоеми в страната с оглед на пригодността им за рибностопанско използване и опазване на околната среда. •разработване на система за оценка качество на месото на основни и перспективни хидробионти, обект на аквакултурата 

•разработване на интегрирани и биологични методи и системи за отглеждане на традиционни и нови видове хидробионти.

Научно обслужване и приложна дейност

ІІІ. Продукти и услуги, които се предлагат: технологии за размножаване и отглеждане на традиционни и нови за сладководната аквакултура хидробионти; консултантска и информационна дейност; изготвяне на експертни оценки и становища; мониторингови изследвания на различен тип водоеми; извършване на специализирани анализи на вода; изготвяне на технологични планове и програми; предлага качествени личинки, малки рибки и зарибителен материал от основните топловодни видове риба.

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

предлага укрепнали личинки от европейски сом, бял амур, толстолб и шаран с гарантирано качество и произход. За заявки и повече информация на тел: 

032 / 95 60 33; 032 / 95 60 31; 0896 77 98 92; 0895 49 52 21.