ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - МИСИЯ

I. Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив е приемник на Института по сладководно рибовъдство, Пловдив (1978 г.) и на създадения през 1952 г. Научен рибностопански институт по сладките води, София. Мисията на института е свързана с провеждане на научноизследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на рибарството и аквакултурата в съответствие с националните и европейските приоритети на сектор „Рибарство”.

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ

ІІ. Стратегически направления на научни изследвания •поддържане и развитие на генофонд от стопански видове хидробионти и развъдно-подобрителна дейност с тях •разработване и усъвършенстване на системи и методи за репродукция и отглеждане на традиционни и нови видове хидробионти; здравен статус и благоденствие •комплексни мониторингови изследвания на водоеми в страната с оглед на пригодността им за рибностопанско използване и опазване на околната среда. •разработване на система за оценка качество на месото на основни и перспективни хидробионти, обект на аквакултурата •разработване на интегрирани и биологични методи и системи за отглеждане на традиционни и нови видове хидробионти.

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

ІІІ. Продукти и услуги, които се предлагат: технологии за размножаване и отглеждане на традиционни и нови за сладководната аквакултура хидробионти; консултантска и информационна дейност; изготвяне на експертни оценки и становища; мониторингови изследвания на различен тип водоеми; извършване на специализирани анализи на вода; изготвяне на технологични планове и програми; предлага качествени личинки, малки рибки и зарибителен материал от основните топловодни видове риба.

Предлагаме укрепнали рибки сом и бяла риба

Приемаме заявки за личинки от шаран, толстолоб (бял и пъстър), бял амур и европейски сом. За повече информация се обръщайте към началник отдел Експериментална дейност на телефон 0896 779 892.

За ИРА Пловдив

История | Ръководство | Отдели | Проекти

Информация

Обществени поръчки

Архив | Вътрешни правила | Обществени поръчки

Информация